Reumahoitajan palsta

Kysy rohkeasti reumatautisi hoidosta

Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan jokaisella pitkäaikaissairaalla on oikeus saada hoitosuunnitelma. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (289/2009) potilasasiakirjoista toteaa, että potilaan tietoihin tulee merkitä riittävät tiedot hyvän hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi. Hoitosuunnitelma tarkoittaa siis sitä, miten ja missä sinua hoidetaan. Reumaliitto julkaisi viime vuonna (2015) jäsentutkimuksen (otos 718), jonka mukaan suurin osa potilaista ei tiedä, että heillä on kirjallinen hoitosuunnitelma.

Käytännön hoitotyössä potilaan epikriisiä eli hoitotiivistelmää voidaan pitää hoitosuunnitelmana, ellei erillistä suunnitelmalomaketta ole laadittu. Hoitotiivistelmä sisältää tiedot hoidon tarpeesta, tavoitteista, toteutuneesta hoidosta ja keinoista sekä hoidon arvioinnista. Lisäksi decursus (merkintä sairauskertomustiedoissa) käsittelee sairauden kulkua, esimerkiksi arviointia toteutuneesta lääkehoidosta. Hoitotiivistelmä ja decursus postitetaan potilaille usein kotiin, ja ne ovat luettavissa Kansallisessa Terveysarkistossa. Jos et ole aiemmin tutustunut terveysarkistoon, voit tehdä sen nyt oheisesta linkistä (www.kanta.fi/omakanta).

Nivelreumapotilaan hoito on erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä. Nivelreuman Käypä hoito -suositus (2015) ehdottaa jokaiseen nivelreumapotilaita hoitavaan yksikköön hoitopolkumallia. Mallin avulla luodaan paikallinen hoitoketju terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon välillä sekä sovitaan yhteiset pelisäännöt nivelreumapotilaiden parhaan mahdollisen hoidon saavuttamiseksi. Nivelreuman Käypä hoito -suositus on luettavissa terveyskirjastossa (www.terveyskirjasto.fi). Siihen tutustumalla huomaa varmasti, että hoito on suunnitelmallista ja perustuu tutkittuun tietoon.

Reumapotilaan hoitosuunnitelma on potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen työkalu sekä reumaa sairastavan omahoidon väline. Päävastuu hoidosta on jokaisella itsellä, jolloin on tärkeää ymmärtää, miten ja miksi hoidetaan. Nivelreumapotilaan omahoito tarkoittaa useita päivittäisiä itsenäisiä hoitopäätöksiä, lääkehoidon toteuttamista sekä ravitsemuksesta että liikunnasta huolehtimista. Potilaan tulee hoitaa itseään aktiivisesti, ja potilaan eli sinun tulee rohkeasti kysyä lääkäriltä tai reumahoitajalta, jos et tiedä, kuinka sinua hoidetaan. Aikaisemmin potilas oli hoitotoimenpiteiden ja toiminnan kohde, nyt aktiivinen toimija sekä omahoidon toteuttaja!

Reumahoitaja Marika Orava, Kanta-Hämeen keskussairaala, Hämeenlinna

Lähteet:

Mustajoki ym. Katkennut hoitoketju. SLL. 2014;69(15):1161–1162.

Puolakka ym. Käypä hoito -suositus. Nivelreuma. Päiv. 8.6.2015

Strand ym. Patient Expectations and Perceptions of Goal-setting Strategies for Disease Management in Rheumatoid Arthritis. J Rheumatol. 2015;42(11):2046–54.

Komulainen J. Käypä hoito -suositusten implementointivälineiden liittäminen terveys- ja hoitosuunnitelmaan. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Raportti. 2015.

Komulainen J. Rakenteinen terveys- ja hoitosuunnitelma. THL:n julkaisuja. 2011.

FI/FARH/1604/0011